Regulamin 

Regulamin
Strony internetowej dietfullness.pl
§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna lub ułomna osoba prawna,
2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Dietetykiem umowę niezwiązaną
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, której przepisy nadają część praw konsumenta.
3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem dietfullness.pl
4. Dietetyk- Natalia Farian Dietfullness NIP: 5842825198 ul. Grudziądzka 4a/66, 80-414
Gdańsk
5. Konsultacja dietetyczna – usługa umożliwiająca Klientowi uzyskanie
od Dietetyka porady dietetycznej. Usługa jest świadczona przez Dietetyka
drogą elektroniczną, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, poprzez
komunikator internetowy.
6. Produkt cyfrowy- Produkt w wersji wyłącznie elektronicznej, co do którego ma 
zastosowanie wyjątek od prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
§ 2
Postanowienia wstępne
1. Za pośrednictwem Sklepu, Dietetyk zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy o 
dostarczenie treści cyfrowych, świadczenia usług z zakresy planowania żywieniowego
oraz suplementacji, współpracy online, a także innych produktów opisanych na 
stronach Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki
Dietetyka i Klientów.
3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków
technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
a) Dostęp do Internetu,
b) Standardowy system operacyjny,
c) Standardowa przeglądarka internetowa,
d) Posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze
bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem
formularzy dostępnych w Sklepie.
6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem Sklepu, Dietetyk świadczy na rzecz Klienta usługi drogą
elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Dietetyka
jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia
z Dietetykiem umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania
konta w Sklepie.
3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są 
natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za 
pośrednictwem Sklepu, a także umowy o świadczenie usług.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z 
korzystaniem ze Sklepu, Dietetyk podejmuje środki techniczne i organizacyjne
odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w 
szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych
osobowych przez osoby nieuprawnione.
5. Dietetyk podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Dietetyka o wszelkich
nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@dietfullness.pl
7. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także
rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
Dietetyk będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania
reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego
reklamację.
§ 4
Składanie zamówienia
1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wybranie produktu w sklepie internetowym
oraz wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie
danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia
następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia
zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się
zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może
skontaktować się z Dietetykiem.
2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Klient zostanie przekierowany do 
bramki płatności Tpay zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu
płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem
zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a 
Dietetykiem. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e
mail podany w formularzu zamówienia.
3. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Dietetykiem może zostać
zawarta umowa określonego rodzaju:
a. W przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści
cyfrowych,
b. W przypadku konsultacji dietetycznej- umowa o świadczenie usług.
4. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi
odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dietetyk zastrzega
sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał
nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Dietetyka co do 
ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub
poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Dietetyka. W takiej sytuacji Klientowi
przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją
prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających
Dietetykowi na podjęcie kontaktu z Klientem, Dietetyk udzieli wszelkich wyjaśnień po 
podjęciu kontaktu przez Klienta.
5. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są 
prawdziwe, natomiast Dietetyk nie jest zobowiązany do weryfikowania ich
prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.
§5
Konsultacje dietetyczne
1. W ramach Sklepu, Klient ma możliwość wybrania produktów z kategorii
produktów cyfrowych takich jak jadłospis, ebook oraz konsultacji online.
2. Przebieg współpracy w ramach konsultacji jak i opis jadłospisów, a także ebooków
został opisany na stronie w zakładce „Sklep”.
3. Klient ma możliwość rezygnacji z wizyty najpóźniej na 48 godzin przed umówioną
wizytą.
4. W przypadku niezachowania terminu rezygnacji wskazanego w pkt. 3, Klient nie 
otrzyma zwrotu kwoty wpłaconej w momencie dokonywania rezerwacji.
5. Jadłospis oraz ebook są dostarczane po wybraniu odpowiednich parametrów,
dokonaniu płatności oraz akceptacji regulaminu na adres email podany w ramach
zamówienia.
6. Dietetyk posiada odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych
oraz posiada kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie
medycyny.
7. Klient jest świadomy, że usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji
uzyskania założonych i oczekiwanych przez Klienta skutków.
8. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie skutki wynikające
z nieodpowiedniego stosowania planu żywieniowego i suplementacji
przygotowanej przez Dietetyka. Klient jest świadomy, że niestosowanie się przez 
niego lub wybiórcze stosowanie się do uzyskanych zaleceń może przynieść
negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia.
9. Klient jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie
nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia,
przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na 
stan zdrowia. Dietetyk nie ponosi za to odpowiedzialności.
10. Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Dietetyk nie jest w 
stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej
suplementacji i sposobu żywienia, dlatego Dietetyk nie bierze odpowiedzialności
za negatywne skutki ich stosowania.
11. Wszystkie informacje, które Dietetyk uzyskuje w trakcie świadczenia Usług
dla Klienta, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom
trzecim.
12. Warunkiem przystąpienia do współpracy z Dietetyk jest zaakceptowanie
Regulaminu.
§ 6
Dostawa i płatność
1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz 
prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
2. Realizacja zamówienia zależy od typu produktu oraz wpłaty wynagrodzenia. Wszelkie
informacje na temat wymagań, czasu dostawy i dalszych kroków, Klient otrzyma w 
wiadomości po opłaceniu zamówienia.
§ 7
Produkty elektroniczne
1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak jadłospis, ebook
itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu
zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do 
zakupionego produktu elektronicznego.
2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte
przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.
3. W odniesieniu do jadłospisów i innych produktów elektronicznych nie przysługuje
prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu produktu zgodnie z postanowieniami
§9.
§ 8
Prawa własności intelektualnej
1. Dietetyk poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte w Sklepie oraz produkty
elektroniczne objęte są ochroną prawa autorskiego.
2. Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych za 
pomocą Serwisu należą do Dietetyka.
3. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1
powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
§ 9
Odstąpienie od umowy Konsumenta
1. Konsument, który zawarł ze Dietetyka umowę na odległość, ma prawo odstąpić od 
umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w 
przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o 
dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Dietetyka o utracie
prawa odstąpienia od umowy.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również, w odniesieniu do 
produktów przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta oraz według
osobistych preferencji.
4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z 
instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Dietetyka o swojej decyzji o 
odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo
wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia
od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
§ 10
Odpowiedzialność za wady
1. Dietetyk ma obowiązek dostarczyć Klientowi treść cyfrową wolną od wad.
2. Dietetyk jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma 
wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeśli Klient stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Dietetyka,
określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając
oświadczenie stosownej treści.
4. Klient może kontaktować się ze Dietetyka zarówno pocztą tradycyjną, jak również
pocztą elektroniczną.
5. Dietetyk ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia
doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu
którego reklamacja została złożona.
6. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez 
Klienta niepełnych błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów,
bądź nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyników
badań czy też niestosowanie zaleceń podczas konsultacji dietetycznej.
7. Konsultacja dietetyczna nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej,
ani orzeczenia o stanie zdrowia w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja
dietetyczna nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w 
rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja dietetyczna ma 
charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
8. Konsultacja dietetyczna nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza. Jeżeli istnieją
wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania
zaleceń dietetyka, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca
się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed 
zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego, zasięgnąć porady lekarza.
Dieta i suplementacja nie mają na celu procesu, nie mogą zastąpić Klientowi
konsultacji u lekarza specjalisty czy leków.
§ 11
Dane osobowe i pliki cookies
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Dietetyk.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika
oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z 
zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików
cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem
dietfullness.pl/polityka/
§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Dietetyk wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z 
zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną
określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
2.1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o 
rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
2.2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
sporu między Klientem a Dietetyka,
2.3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa
konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy
ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej
http://polubowne.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod 
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów
pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z 
internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji
oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym
w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą
rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce
wykonywania działalności gospodarczej przez Dietetyka. Postanowienie to nie 
znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz 
jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
3. Dietetyk zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów
zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie
zawarcia umowy.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024.